Jeugdteams

fam

De gezinswerkers van het jeugdteams ondersteunen jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar en hun ouders/verzorgers op die momenten dat er vragen en/of (acute) problemen zijn die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw kind/jongere.

De gezinswerker helpt u of uw kind bij opvoed- en opgroeivragen. Daarnaast ondersteunt de gezinswerker u bij het aanvragen van een beschikking voor diagnostiek, voor zorg in natura of in incidentele gevallen voor een PGB. De gezinswerker ondersteunt u bij het maken van een gezinsplan als dit nodig is. Daarnaast speelt het Jeugdteam een rol in het afgeven van een beschikking voor dyslexiebehandeling. Binnen het jeugdteam werken gezinswerkers die ook schoolmaatschappelijk werker of casemanager van Integrale Vroeghulp zijn. Soms zit er al hulp in uw gezin. Op het moment dat bekend is wanneer de hulp wordt afgebouwd of stopt, kan het Jeugdteam met u kijken naar mogelijkheden om te zorgen dat u en/of uw kind in uw/zijn/haar kracht blijft staan.

De gezinswerkers komen of bij u thuis, bij uw kind op school of gesprekken vinden plaats op ‘kantoor’ van de jeugdteams. Dit is afhankelijk van uw vraag en de situatie. Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet van het jeugdteam. De jeugdteams reageren niet alleen op uw vraag, maar hebben door hun contacten met tal van andere organisaties als scholen, consultatiebureaus en politie, ook de mogelijkheid om te reageren op signalen die van die organisaties komen. De jeugdteams hebben contact en maken afspraken met de Dorpenteams (voor vragen vanaf 18 jaar) daar waar afstemming nodig is of kunnen gebruik maken van de deskundigheid van de dorpenteams.

Kortom: het Jeugdteam werkt preventief, vraaggericht en is gericht om samen met u naar oplossingen te zoeken.

________________________________________________________________

Noodcontact

Veilig Thuis: alle spoed/crisis/escalatie/veiligheid kinderen in geding:

Op 1 januari 2015 houden het huidige Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld op te bestaan. Zij gaan samen op in 'Veilig Thuis' , een laagdrempelig meldpunt voor burgers en professionals voor vragen, adviezen en meldingen rondom huiselijk geweld en (vermoedens van) kindermishandeling.

“Veilig Thuis” inschakelen of raadplegen voor advies (24/7 bereikbaar) tel: 0800-2000 én gezinswerker Jeugdteam Achtkarspelen inlichten (zie werkdagen in schema boven).

Hulp nodig of vragen?